ДОГОВІР ОФЕРТИ
про надання послуг

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС” (надалі – Виконавець), в особі директора Вовка Геннадія Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, (надалі – Замовник), з іншої Сторони (надалі разом – Сторони) – акцептувати оферту (укласти договір про надання послуг). Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами, її умови однакові для всіх Замовників. Даний договір на надання послуг вважається укладеним (акцептованим) без його письмового підписання Сторонами, з моменту надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах.
1.2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою Ipex.delivery, яка є основним джерелом інформування Замовників.
1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник здійснює замовлення та оплату послуг Виконавця, а Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, визначених на сайті Виконавця в порядку та на умовах, передбачених умовами цього Договору.
2.2. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця.
2.3. Замовник сплачує за послуги шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
2.4. В процесі підтвердження обраної послуги Замовник вказує наступні особисті дані:
– прізвище, ім’я, по-батькові;
– мобільний телефон;
– адреса електронної пошти.
2.5. Замовник підтверджує достовірність особистих даних, наданих Виконавцю і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.
2.6. Тарифи можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на офіційному сайті.
2.7. Дана оферта має силу акту наданих послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:
3.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця.
3.1.2. Оформити Замовлення послуг, зазначених на відповідній сторінці сайту.
3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.
3.2.2. Своєчасно оплатити за надані послуги.
3.2.3. При приєднанні до оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.
3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг відповідно до цього Договору .

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.
4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
4.2. Прикінцеві положення.
4.2.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
4.2.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
4.2.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
4.2.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.
4.2.5. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
4.2.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дійсний договір оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.
6.2. Термін дії договору необмежений.
6.3. Після розміщення дійсного Договору оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.
6.4. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
7.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Замовником без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.
7.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
7.4. Замовник надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.
7.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:
ТОВ «ІПЕКС»
Код ЄДРПОУ 42123797
Юридична адреса: 04119,
м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, оф.139
Поштова адреса: 01054, м. Київ,
вул. Ярославів Вал 13/2Б
п/р 26004053032599
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842
ІПН 421237926596
Директор
_________________Вовк Г.В.